پین کردن یک برنامه به تسک بار: تمامی برنامه را می توان به تسک بار پین کرد تا برای اجرای انها...

ادامه مطلب...