رفع روشن نشدن سیستم: گاهی وقت ها سیستم تون خود به خودی خاموش میشه و یا دیگه روشن نمیشه و بعض...

ادامه مطلب...