جهان را باید مثل کتابی ببینی، مثل کتابی که در انتظار خواننده‌اش است. 
هر روزش را...

ادامه مطلب...