شما تا ابد به خداوند متصل هستید، خداوندی که همه جا حضور دارد. 
این اتصال در درون شماس...

ادامه مطلب...