مرگ، دشمن نیست ولی دشمن بنظر میرسد. 

زیرا ما خیلی زیاد به زندگی می چسبیم.

<...

ادامه مطلب...