شمس گفت:تقدیر به آن معنا نیست که مسیر زندگیمان از پیش تعیین شده.

به همین سبب اینکه...

ادامه مطلب...