یک سامورایی که جنگجوی خشنی بود در کنار رودخانه ای به ماهیگیری مشغول بود. او یک ماهی گرفت و داشت آ...

ادامه مطلب...