شاید شما فلشی را در اختیار دارید.اما بخاطر اینکه نمی توانید اطلاعاتی را درون آن بریزید...

ادامه مطلب...