همانطور که مشخص است با توجه به پیشرفت ادامه مطلب...