تا بحال به این سوال رسیده اید چرا سیستم به صورت خودکار خاموش شود؟ آیا این امکان وجود دارد؟ چون بع...

ادامه مطلب...